Om Valuator

När vi startade utvecklingen av Valuator, det webb-baserade stödet för individuell lönesättning, ställde vi oss följande frågor:

Är det rimligt att

utgå från att det finns ett samband mellan medarbetarnas
utveckling och verksamhetens resultat?

utgå från verksamhetens framgångsfaktorer vid lönesättning?

lönesättningen uppfattas som trovärdig?

lönesättningens principer är kända?

lönen påverkas av jobbets svårighetsgrad?

lönen påverkas av det egna sättet att sköta jobbet?

arbetsgivaren vet vad man betalar för?

meningsfulla utvecklings-/lönesamtal hålls?

Svarar Du också Ja på flertalet av ovanstående frågor vill Du säkert veta mer om vad Valuator har att erbjuda.

Allmän information får Du genom länkarna till vänster. Vill Du veta mer, ta gärna kontakt med oss.
Individuell lön

Valuators utgångspunkter vid individuell lönesättning

Det finns ett samband mellan varje medarbetares arbetsresultat och
verksamhetens resultat samt mellan medarbetarens kompetens-
utveckling och verksamhetens utveckling.

De faktorer som normalt skall påverka en medarbetares lön är dennes
kompetens, dvs arbetets svårighetsgrad (arbetsvärdering) samt
individens förmåga att möta kraven i arbetet (individbedömning). I vissa
fall tillkommer andra, mer eller mindre tillfälliga, faktorer som exempelvis
marknaden.

Grundproblem vid individuell lönesättning

Hur kan man mäta och beskriva hur svårt en medarbetares arbete är?
Hur kan man mäta och beskriva hur en medarbetare sköter sitt arbete?
Hur kan man göra mätningarna trovärdiga?

Modell för lönesättning (se exempel)

Arbetsvärderingen (befattningens svårighetsgrad) ger svaret på i vilket
löneintervall i lönestrukturen en viss befattning hör hemma.

Individbedömningen (medarbetarens skicklighet) anger var
i löneintervallet medarbetaren bör hamna, "teoretisk lön". (se exempel)

Den faktiska lönen skall i stort överensstämma med den teoretiska lönen,
avvikelser skall kunna motiveras (marknad etc) enligt jämställdhets-
lagstiftningen.
Arbetsvärdering

Arbetsvärdering uppfattas av många som en omständlig och arbetskrävande process som inte tillför verksamheten speciellt mycket.
Valuators angreppssätt med ett skräddarsytt system kräver även det
initialt en viss arbetsinsats men ger i utbyte ett arbetsvärderingssystem som

har en enkel struktur för bästa möjliga förståelse

alltid har fem fasta alternativa nivåer för kraven vilket innebär lägre
risk för diskriminering

ger en koppling mellan individen och en befattningsvärdering

är enkelt att hålla levande genom sitt långt drivna datorstöd

direkt kan kopplas till Valuator Individbedömning

ger ett pålitligt underlag för en lönekartläggning

möjliggör hänsynstagande till mindre skillnader i kravnivå (ex vis
gällande ansvar) för två olika befattningar inom samma kategori

omedelbart ger en ny värdering av en befattning då ändring i krav
registreras

Vill Du se ett exempel på ett gränssnitt, klicka här
Individbedömning

Bedömning av medarbetarnas arbetsinsatser i samband med individuell lönesättning har på sina håll ansetts brista i trovärdighet främst på grund av sin subjektivitet. Valuator AB har i sitt utvecklingsarbete bl a strävat efter att minska de subjektiva effekterna till ett minimum och skapat ett individbedömningssystem som

är väl strukturerat, pålitligt och dynamiskt

skräddarsys för varje organisation, utgår från verksamhetens
egna framgångsfaktorer

stödjer lönepolitiken och medför därmed ökad motivation och
effektivitet

är enkelt att använda genom sitt långt drivna datorstöd

direkt kan kopplas till Valuator arbetsvärdering

underlättar lönekartläggningen högst väsentligt

ger ett systematiskt och konstruktivt underlag för återkoppling
(utvecklingssamtal)

ger automatiskt möjligheter till analys av befintlig kompetens inom
organisationen

Vill Du se ett exempel på ett gränssnitt, klicka här
Kompetenskartläggning

Valuators Individbedömning är ett kompetensorienterat system som bryter ner kraven i befattningen till en hierarkisk struktur bestående av tre nivåer, perspektiv (översta nivån), kriterier och bedömningsgrunder.

Bedömningarna sker på de senare, dvs på den mest preciserade och konkreta nivån. Antalet bedömningsgrunder i ett formulär brukar variera mellan 40 och 60. Varje enskild bedömning innebär en skattning av hur väl medarbetaren anses ha svarat upp mot de olika kraven i befattningen. På individnivån sker resultatredovisning i form av ett protokoll som samtidig är lämpligt som hjälpmedel vid löne- alt utvecklingssamtalet.

Modulen för kompetenskartläggning är ett analysverktyg som visar
diagram och sammanfattande mått av gjorda individbedömningar
redovisade på grupp- och organisationsnivå.

Utifrån bedömningsresultaten kan fördelning på kompetensnivå enkelt
visas i form av diagram och olika mått (tyngdpunkt och variation).
Detta kan ske på var och en av de tre nivåerna i formuläret (perspektiv,
kriterium och bedömningsgrund).

Alla sammanställningar kan avgränsas till att omfatta olika delar av
organisationen (avdelningar, enheter etc).

Varje redovisning kan även ske med uppdelning på könstillhörighet.

Modulen för kompetenskartläggning är en del av Individbedömnings-
systemet och kräver i sig inga särskilda förberedelser inför användandet.

Vill Du se ett exempel på en sammanställning, klicka här
Lönekartläggning

I modulen för lönekartläggning och lönesimulering hämtas resultaten från Valuator Arbetsvärdering (eller annat arbetsvärderingssystem), Valuator Individbedömning samt uppgift om aktuell lön från lönesystemet. Dessa resultat matchas mot lönestrukturen för att få fram den ”teoretiska lönen” (se ”Individuell lön”) vilken relateras till den aktuella lönen.

I simuleringsfasen prövas olika fördelningsmodeller för lönepotten för att minska klyftan mellan teoretisk lön och (ny) aktuell lön. Stöd för att för grupper lägga in förklaringar till eventuella skillnader mellan kön finns.

Efter avslutat lönerevision producerar systemet ett dokument med en analys av löneskillnader mellan kvinnor och män i olika grupper, med kommentarer.

Vill Du se ett exempel på en sammanställning, klicka här
Kontakt

Det finns många aspekter på individuell lönesättning. En handlar om stöd för utveckling av verksamheten. En annan om lagstiftningens och löneavtalens krav och intentioner och en tredje kanske om osäkerhet och tveksamheter inför nya metoder och angreppssätt. Det skulle dock leda alltför långt att här närmare beskriva våra synsätt och lösningar.

Om informationen på dessa sidor väcker Din nyfikenhet är Du välkommen att kontakta oss. Vi besöker Dig också gärna för att närmare utveckla våra synsätt och på så sätt ge Dig ett bättre underlag för att ta ställning till vad Valuator kan betyda för Din organisation. Allt givetvis utan förpliktelser från Din sida.
Mats Jonsson
070 – 545 36 24
mats.jonsson@valuator.se
Hans Sundin
070 – 654 20 08
hans.sundin@valuator.se
Erik Frisk (tekniska frågor)
070 – 731 51 09
erik.frisk@valuator.se